NYT FRA DCE

Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

NYT FRA DCE

5. JULI 2016

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

Grødeskæring bør kun finde sted, når der er risiko for større ophobninger af vand på landbrugsarealer, samtidig med at antallet af skæringer bør begrænses af hensyn til naturen. Det viser en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der sammen med forskere fra Københavns Universitet og Aalborg Universitet har foretaget en faglig udredning om virkningerne af grødeskæring i Danmark.
LÆS MERE

NYE VURDERINGER OG ANBEFALINGER OM FUGLELIVET I TØNDERMARSKEN

Hvis man udvider sumparealet og fjerner en del af rævenes føde, vil man kunne skabe bedre levesteder og dermed større bestande af for eksempel vibe, stor kobbersneppe og rødben, og måske give mulighed for genindvandring af brushane og engryle. Det anbefales samtidig, at man bør justere de aktuelle målsætninger for fuglebestandene i Tøndermarskens Ydre koge, så de bedre afspejler populationsdynamikken og omgivelserne.

Det er de konkrete anbefalinger i en netop offentliggjort rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi med titlen ”YNGLEFUGLE I TØNDERMARSKEN OG MARGRETHE KOG 1975-2015”.
LÆS MERE

JÆGERE NEDLÆGGER FÆRRE RÅDYR, MEN FLERE KANINER

I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

Selv om tallene fra den seneste jagtsæson er foreløbige, er der interessante træk at spore, når det gælder udviklingen inden for jagt.

I notatet ”Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi viser den foreløbige opgørelse, at der er sket et fald i udbyttet blandt syv ud af 16 pattedyrarter, og et fald på 5,9 % i det samlede udbytte af pattedyr i den seneste jagtsæson. Tilbagegangen skyldes mest et fald i rådyrudbyttet på næsten 10 %.
LÆS MERE

Fremgang for ynglefuglene i Vejlerne

2014 var et godt år for mange arter af ynglefugle i Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev.

Bestanden af blandt andet sortterne, rørdrum, vibe og engryle gik i 2014 frem i forhold til tidligere år. Det viser de seneste offentliggjorte tal i en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Af sortterner var der for eksempel 34 ynglepar, der fik 19 flyvefærdige unger, hvilket var en fremgang og et godt yngleår. Det var endvidere et år, hvor flere engfugle havde relativt store bestande, flere på niveau med de hidtidige topår omkring 2000-2003.
LÆS MERE

Jægere må skyde flere gæs

Temperaturforholdene på Svalbard i maj 2016 har været meget gunstige, hvilket tyder på, at der bliver en god ynglesucces i bestanden. På baggrund af bestandstallet og den forventede gode ynglesucces forudsiger den optimale jagtstrategi for den kommende jagtsæson, at der kan nedlægges 25.000 kortnæbbede gæs.

I henhold til en aftale i den internationale arbejdsgruppe for forvaltningsplanen skal Danmark og Norge dele udbyttet i forholdet 70:30. Det betyder, at der i Danmark er mulighed for at nedlægge 17.500 kortnæbbede gæs.

Derfor anbefaler Vildforvaltningsrådet på baggrund af den seneste rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi om forvaltningen af kortnæbbede gæs, at jagttiden igen udvides med januar.
LÆS MERE

Arrangementer

Efteruddannelse: Luftforureningsmodellen OML-MULTI 6

Aarhus Universitet arrangerer endagskursus i brug af luftforureningsmodellen OML-Multi. OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug vedrørende lugt. Modellen kan også bruges til mere generel kortlægning af luftforurening i byområder.

Kurset henvender sig både til personer, der for første gang skal arbejde med OML-beregninger, og til mere erfarne OML-brugere, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi.
Undervisere er Per Løfstrøm og Helge Rørdam Olesen fra Institut for Miljøvidenskab.

Tid og sted: Tirsdag  den 5. november 2015 kl. 9.30-17.00 på AU Roskilde på Risø-halvøen.
LÆS MERE

Efteruddannelse: Adaptiv naturforvaltning.
Ét er at iværksætte en forvaltningsplan for en art eller et naturområde, et andet er at opnå det, man ønsker med en plan. Desværre ser vi for ofte, at planer løber ud i sandet. Adaptiv naturforvaltning er et begreb, som kan bruges til at opnå en mere målrettet beskyttelse og forvaltning af arter og deres levesteder – og få styr på om tiltagene virker. På dette kursus vil du få en introduktion til begrebet, som kan sætte dig i stand til at bruge det i praktisk naturforvaltning.

Tid og sted: Mandag 12. september 2016 kl. 10 til tirsdag 13. september 2016 kl. 17
Aarhus Universitets kursusejendom, Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg.  LÆS MERE

SENESTE UDGIVELSER FRA DCE

VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Denmark's National Inventory Report 2015 and 2016. Emission Inventories 1990-2014 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Møller, I.S., Schou, E., Suadicani, K., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2016. Aarhus University, DCE –Danish Centre for Environment and Energy, 943pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 189.
SUMMARY | SAMMENFATNING | RAPPORTEN

Faglig udredning om grødeskæring i vandløb. Bach, H. (red.), Baattrup-Pedersen, A., Holm, P.E., Jensen, P.N., Larsen, T. Ovesen, N.B., Pedersen, M.L., Sand-Jensen, K., Styczen, M. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 188.
SAMMENFATNING | RAPPORTEN

Comparison of the iPCoD and DEPONS models for modelling population consequences of noise on harbour porpoises. Nabe-Nielsen, J. & Harwood, J. 2016.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 186.
SUMMARY | SAMMENFATNING | RAPPORTEN

Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2015. Evaluering af effekten af en intensiveret rævebekæmpelse og evidensbaserede anbefalinger til forvaltningstiltag. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 160.
SAMMENFATNING | SUMMARY | RAPPORTEN

 

TEKNISKE RAPPORTER

Ynglefugle i Vejlerne 2014. Nielsen, H.H. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 83.
SAMMENFATNING | SUMMARY | HELE RAPPORTEN

Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2015-16. Madsen, J., Cottaar, F., Amstrup, O., Asferg, T., Bak, M., Bakken, J., Frikke, J., Goma, V., Gundersen, O.M., Günther, K., Kjeldsen, J.P., Kruckenberg, H., Kuijken, E., Månsson, J., Nicolaisen, P.I., Nielsen, H.H., Nilsson, L., Reinsborg, T., Shimmings, P., Tapio, T., Tombre, I., Verscheure, C. & Ødegård, P-I. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 14 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 82.
SUMMARY | RAPPORTEN

Fordeling af vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark. Laursen, K., Kaae, B.C., Bladt, J., Skov-Petersen, H., Rømer, J.K., Clausen, P., Olafsson, A.S., Draux, H., Petersen, I.K., Bregnballe, T. & Nielsen, R.D. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 66 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 81.
SAMMENFATNING | RAPPORTEN

Ændringer i det § 3-beskyttede naturareal 1995-2014. Resultater fra Naturstyrelsens opdateringsprojekt. Nygaard, B., Juel, A. & Fredshavn, J.R. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 79.
SAMMENFATNING | RAPPORTEN

NOTATER

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16. Tommy Asferg. 7 s.
NOTATET

Resultater fra pilotprojektet ”De små mårdyr”. Aksel Bo Madsen, Thea Fynbo & Morten Elmeros. 24 s.
NOTATET

De store måger: Bestandenes udvikling og mulige værktøjer til håndtering af konflikter. Ole Roland Therkildsen & Thomas Bregnballe. 11 s.
NOTATET

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 – første sæson med reglen om ”vildtudbytte før jagttegn”. Tommy Asferg. 7 s.
NOTATET

Modeller for måling af udviklingen i andelen af ældre hjorte i danske krondyrbestande. Peter Sunde. 15 s.
NOTATET

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 112, Lillebælt. Karsten Laursen & Rasmus Due Nielsen. 8 s.
NOTATET

Geneafstande for lugt fra naturligt ventilerede kvægstalde og minkhaller. Per Løfstrøm. 20 s.
NOTATET

Forventede bestandseffekter af ændringer i jagten på krondyr Cervus elaphus. Peter Sunde & Lars Haugaard. 10 s.
NOTATET

Åbning for brislingefiskeri i Brislinge-kassen: Vurdering af betydning for splitternebestanden. Thomas Bregnballe, Morten Frederiksen & Ib Krag Petersen. 13 s.
NOTATET

Vedr. spørgsmål til undersøgelse af zink og kobber på landbrugsjord. Spørgsmål 9 fra Miljø- og Fødevareudvalget til Miljø- og fødevareministeren i forbindelse med forslag B151. John Jensen. 3 s.
NOTATET

Kommentarer til rapporten ” Faglig udredning om grødeskæring i vandløb”. Poul Nordemann Jensen. 4 s.
NOTATET

En vurdering af realistiske målsætninger for ynglefugle i Tøndermarsken. Preben Clausen. 18 s.
NOTATET

DCE´s kommentarer til ansøgninger vedrørende udledninger i havet under øvelsen LIVEX16 udfor Nuuk. Kim Gustavson, Janne Fritt-Rasmussen og Susse Wegeberg. 3 s.
NOTATET

DNA-analyser af odderekskrementer fra Sjælland. Liselotte Wesley Andersen, Bjarne Søgaard & Aksel Bo Madsen. 13 s.
NOTATET
 

 

TILMELDING TIL NYHEDSBREVET

Ønsker du at modtage DCE's nyhedsbrev, så tilmeld dig venligst HER. Din tilmelding er nødvendig, men du kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet med et enkelt klik.

Henvendelse om nyhedsbrevet til Michael Strangholt, mis@dce.au.dk
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
dce.au.dk

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet