Facebook icon Twitter icon Forward icon

Implementatie nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging

Het herziene kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging is op 1 augustus 2021 ingevoerd in het onderwijs. Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, de MBO Raad en SVPB hebben in de afgelopen maanden samengewerkt aan de implementatie van het nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. Gezamenlijk streven we naar het doel om de kwaliteit van aankomende beveiligers niveau 2 en niveau 3 te borgen door deze beveiligers branchegericht op te leiden.


De examens van zowel Beveiliger 2, Beveiliger 3 als het keuzedeel Leidinggeven worden op verzoek van de branche verzorgd door SVPB. In nauwe samenwerking met het onderwijs en de branche worden deze ontwikkeld en onderhouden, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de beroepspraktijk en actuele vormen van examinering. Lees ook hier het nieuwsbericht hierover.

Beveiliger N2 en N3 (crebo 25690/25691)

Aanmelden examens
Aanmelden voor alle examenonderdelen van de bovengenoemde nieuwe crebo’s is vanaf nu mogelijk via MijnSVPB.

Gewijzigde exameneisen
Er is een klein aantal wijzigingen doorgevoerd in de exameneisen, de sets exameneisen zijn te vinden op de website. De wijzigingen zijn aangegeven bovenin het document. Wijzigingen zullen worden geëxamineerd per 1 januari 2023.

Op verzoek van de branche en het onderwijs zullen met een Examen expertgroep het examenprogramma en de -eisen van Beveiliger N3 nader bekeken worden. Dit houdt in dat er mogelijk nog aanpassingen gedaan worden in de examinering vanaf januari 2023. Indien dit het geval is, zullen we u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen middels onze nieuwsbrief.

Toetsmatrijzen
De toetsmatrijzen voor schooljaar 2021-2022 zijn uitgebreid met het te behalen aantal punten per onderwerp en de cesuur. Daarnaast is voor de praktijkopdrachten (BVL.N3) aangegeven welke exameneisen per opdracht terug komen. Ook zijn de toetsmatrijzen voor schooljaar 2022-2023 gepubliceerd, naar aanleiding van de wijzigingen in de exameneisen voor KSC zit er een verschil in het aantal vragen per onderwerp.

N.B. Voor vragen over de koppeling van keuzedelen aan het nieuwe kwalificatiedossier, kunt u zich richten tot SBB.

Beveiliger N3 en examenonderdelen Beveiliger N2
Kandidaten die de opleiding Beveiliger N3 (25691) volgen en al in het bezit zijn van het diploma Beveiliger op niveau 2 of beschikken over een diploma dat daarmee in de RPBR gelijkgesteld is, voldoen aan de instroomeis voor Beveiliger N3. De kandidaat hoeft dan alleen de examenonderdelen van N3 af te leggen.
Op de resultatenlijst kan een ‘vrijstelling’ worden toegekend voor de kerntaken B1-K1, B1-K2, B1-K3 (conform Examen- en Kwalificatiebesluit). Het vermelden van kerntaakcijfers is dan niet nodig. In het examenprogramma Beveiliger N3 is deze informatie terug te lezen.

Uitvoering praktijkopdrachten ESO

SVPB is de afgelopen periode soepel omgegaan met het aanmelden en de uitvoering van het praktijkexamen Event Security. We hebben telkens meebewogen met de COVID maatregelen door bijvoorbeeld tijdelijk de aanmeldingsvoorwaarden voor het praktijkexamen Event Security te versoepelen: het mogen uitvoeren van een opdracht in simulatie is daar een voorbeeld van.

Het opleiden en begeleiden van aspiranten is en blijft belangrijk om te voorkomen dat er straks niet voldoende evenementenbeveiligers zijn om alle evenementen in goede banen te leiden. Om dit te faciliteren heeft de examencommissie besloten om ook het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden tijdens gebeurtenissen die, strikt genomen, geen evenementen zijn, tijdelijk (tot en met 30 september 2022) toch toe te staan.
Belangrijk is dat met de te verrichten werkzaamheden de betreffende exameneisen en benodigde competenties kunnen worden beoordeeld. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht op onze website.

Examen Analyse en Instructie

Op 15 februari is de eerste afname geweest van het nieuwe examenonderdeel Analyse en Instructie, onderdeel van het Examenprogramma Beveiliger N3 (crebo 25691). In totaal namen 19 kandidaten deel aan dit eerste examen. Het open werk examen bestaat uit vier opgaven, duurt 90 minuten en wordt digitaal afgenomen via ons toetssysteem Questionmark. Kandidaten moeten een e-mail in het Engels schrijven op basis van aangeleverde informatie, een instructie schrijven op basis van aangeleverde informatie, een rapportage beoordelen van een collega beveiliger en een advies geven dat te maken heeft met de RI&E. Meer informatie, zoals modelopgaven en een animatie die een impressie geeft van het examen, zijn te vinden op onze website.
De kandidaten die het eerste examen gemaakt hebben, gaven aan dat ze het een leuk examen vonden om te maken. Van deze eerste groep hebben 18 van de 19 kandidaten een voldoende behaald.
Omdat het een nieuw examen is en we zeker willen weten dat we de juiste (technische) ondersteuning kunnen geven, is het in 2022 alleen mogelijk om het examen in ons Examencentrum in Amersfoort te doen. Het is dus nog niet mogelijk op andere locaties.

Publicatie slagingspercentages 2e helft 2021

Medio februari zijn op de website van de SVPB de slagingspercentages van alle examenonderdelen over de periode juli t/m december 2021 geplaatst. Normaliter worden voor Beveiliger ook de resultaten van de afzonderlijke onderwijsinstellingen geplaatst. Er is wederom voor gekozen over dit semester geen overzicht te publiceren op onze website met de slagingspercentages van alle onderwijsinstellingen voor Beveiliger. De reden hiervoor is dat zowel de aantallen kandidaten als de slagingspercentages vanwege Covid-19 fors kunnen afwijken van eerdere semesters en daarom niet zondermeer als representatief kunnen worden beschouwd. Over 2022 hopen we de slagingspercentages ook weer per opleider te plaatsen.

Wanneer de slagingspercentages vergeleken worden met 2020 is te zien dat de resultaten van 2021 redelijk in lijn lopen met die van 2020. Alleen Specifiek rapporteren basis is een bijzondere uitschieter en er zal nader geanalyseerd worden of hier een verklaring voor te vinden is.

slagingspercentages

Opvallende scores exameneisen

Onze examens worden voortdurend inhoudelijk en toetstechnisch geanalyseerd om de actualiteit en kwaliteit te blijven borgen. Recent hebben we ook gekeken naar welke exameneisen o.b.v. behaalde resultaten kennelijk als moeilijk worden ervaren door de kandidaten. In onderstaande tabel staan de exameneisen vermeld waarop kandidaten in 2021 op landelijk niveau minder goed hebben gescoord.

Uit onze contacten met docenten blijkt dat deze informatie ook nuttig is voor gebruik in het onderwijs. Doe er uw voordeel mee!

exameneisen BVL
exameneisen CB

Word jij onze nieuwe collega?

De SVPB zoekt versterking en heeft plek voor 2 nieuwe collega’s:

  • Adviseur Onderzoek, Ontwikkeling & Beheer / Projectleider
  • Project- en supportmedewerker Onderzoek, Ontwikkeling & Beheer

Wil jij een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling, onafhankelijke examinering en certificering van medewerkers in de particuliere beveiliging?
Bekijk dan hier onze vacatures: https://www.svpb.nl/over-svpb/vacatures/

Tijdig aanmelden examens

Voor het aanmelden van groepen examenkandidaten vragen wij u tijdig te mailen naar de afdeling planning via planning@svpb.nl. Mocht u examens bij onze partner Eureka willen plannen en u treft te weinig open plaatsen, kunt u ook per mail contact opnemen met de afdeling planning.

Op de volgende dagen nemen wij geen examens af
Op maandag 18 april, woensdag 27 april, donderdag 5 mei, vrijdag 6 mei, donderdag 26 mei, vrijdag 27 mei en maandag 6 juni nemen wij geen examens af.

Bereikbaarheid SVPB

SVPB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en donderdag van 8.00 tot 15.00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt ons buiten deze tijden bereiken via de email. 

Voor Planning & Uitvoering mailt u naar planning@svpb.nl
Voor Financiële zaken mailt u naar FAO@svpb.nl 
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@svpb.nl 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.