NYT FRA DCE

Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

NYT FRA DCE

2. december 2016

Nye bus-filtre giver renere luft i København

300 Moviabusser i København har fået eftermonteret et særligt effektivt udstødningsfilter, og nu viser en ny rapport de forbedringer i luftkvaliteten, som filtrene giver.

I rapporten “Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København” viser forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nu med analyse af målinger og modelberegninger effekten på den københavnske gadeluft af eftermontering af såkaldte SCRT-filtre på bybusser i København. Rapporten har særligt fokus på kvælstofdioxid (NO2), da der er overskridelser af grænseværdien for luften i København.

LÆS MERE

Kvælstofpåvirkning af grundvand

GEUS og Aarhus Universitet offentliggør rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvand", som leverer et fagligt grundlag for at kunne belyse Fødevare- og landbrugspakkens konsekvenser for udviklingen i grundvandskvaliteten i forhold til indholdet af nitrat opgjort på både kort og lang sigt.

I februar 2016 bad Naturstyrelsen (nu SVANA) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Aarhus Universitet (DCE og DCA) levere yderligere beregninger på Fødevare- og landbrugspakkens kvælstofpåvirkning af grundvandet med inddragelse af de kompenserende foranstaltninger.

LÆS MERE

Iltsvindet vil ikke give slip

Årets fjerde og sidste rapport om iltsvind i de danske farvande viser, at områder med større havdybde fortsat lider af iltsvind.

Iltsvindet i de værst ramte områder er intenst med iltfrie forhold og frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. De værst ramte områder var i midten af november det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, Flensborg Fjord og den vestlige del af Ærø Bassinet i Det Sydfynske Øhav.

LÆS MERE

 

AU-workshop om fortidens kvælstof

I Danmark er det blevet besluttet at bruge de økologiske forhold i år 1900 som referencepunkt for at definere høj økologisk tilstand i kystvande, baseret på hvilken en acceptabel afvigelse vil definere 'god økologisk tilstand' – den tilstand, der er nødvendig at opnå for at overholde EU 's vandrammedirektiv.

For at kunne bruge år 1900 som referencepunkt er der behov for et estimat for kvælstofudledningen dette år, men mangel på data fra denne periode komplicerer en sådan vurdering.

LÆS MERE

Arrangementer

Nationalt symposium: Det fjerde Biodiversitetssymposium

Symposiet er et nationalt forum for forskere, forvaltere, konsulenter og beslutningstagere, der arbejder med dansk biodiversitet og naturforvaltning. Der vil blive sat fokus på ny viden og aktuelle problemstillinger.
Hvis du ønsker at holde et oplæg til Biodiversitetssymposiet 2017, så send os dit abstract. Programkomitéen udvælger foredrag og sammensætter det faglige program. Hvis du ikke får plads til dit foredrag, opfordre vi til at præsentere en poster i stedet for. Vi sørger for at lægge mange poster-sessionens i programmet. Posterne vil også være lettilgængelige på begge symposiumdage.
Tid og sted:1.-2. februar 2017, Københavns Universitet

LÆS MERE

National Temadag: Fugle og pattedyrs krav til levesteder

Dette års tema vil fokusere på fuglenes og pattedyrenes levesteder, et emne som efterhånden fylder meget i den daglige forvaltning som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har ansvaret for, med rådgivning fra bl.a. Vildtforvaltningsrådet.
Hvordan tilrettelægger vi forskningen omkring arternes krav til levesteder, så resultaterne kan anvendes i en målrettet forvaltning. Hvordan kan arternes levesteder forvaltes så forskellige interesser bliver tilgodeset så godt som muligt, og hvor er vi såvel nationalt som internationalt med dette arbejde. Dagen byder på en række præsentationer af de nyeste forskningsresultater indenfor faunistisk forvaltning og forskning.

Tid og sted: 25. januar 2017 Søauditorierne, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
LÆS MERE

SENESTE UDGIVELSER FRA DCE

VIDENSKABELIGE RAPPORTER:
Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København. Jensen, S.S., Ketzel, M., Ellermann, T., Winther, M., 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 192.
SAMMENFATNING | RAPPORT

Review on environmental risk assessment of mining chemicals used for mineral separation in the mineral resources industry and recommendations for Greenland. Bach, L., Nørregaard, R.D., Hansen, V. & Gustavson, K. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 203.
IMAQARNILIAQ | SAMMENFATNING | SUMMARY | REPORT

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2015. Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A. & Jensen, S.S. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 65 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 201.
SUMMARY | SAMMENFATNING | REPORT

NOTATER:
Ny bekendtgørelse for Vadehavet: Vurdering af ændringernes mulige negative påvirkninger på fuglene. Thomas Bregnballe & Karsten Laursen. 19 s.
NOTATET

Vurdering af algeområder tilhørende nye produktionsområder 2016. Christian Mohn og Hans H Jakobsen. 9 s.
NOTATET

Comparison of eDNA and conventional techniques for monitoring species diversity of boulder reefs in Danish waters. Peter A. Stæhr, Susana Santos, Lars H. Hansen, Steffen Lundsteen, Lumi Haraguchi, Karsten Dahl, Marcelo P. Ávila & Anne Winding. 22 s.
NOTATET

Bestandsudvikling af mårhund i Danmark 2009-2016 i relation til nutidig og fremtidig bekæmpelsesindsats. Peter Sunde & Morten Elmeros. 14 s.
NOTATET

Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger. Hans H Jakobsen & Christian Mohn. 6 s.
NOTATET

Kommentarer til prøvetagning af vandprøver til undersøgelser for giftige alger i produktionsområder for søpølser. Hans H. Jakobsen. 7 s.
NOTATET

 


 

TILMELDING TIL NYHEDSBREVET

Ønsker du at modtage DCE's nyhedsbrev, så tilmeld dig venligst HER. Din tilmelding er nødvendig, men du kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet med et enkelt klik.

Henvendelse om nyhedsbrevet til Michael Strangholt, mis@dce.au.dk
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
dce.au.dk

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet