Is this email not displaying correctly? View it in a web browser

Intersafe

Is de nieuwe pbm-verordening nu ook direct volledig van kracht? NEE!

Hierbij ontvangt u de Intersafe veiligheidsnieuwsbrief. Met deze mail inspireren wij u maandelijks met nieuws uit onze branche.

Nieuwe Europese regelgeving voor pbm's

Is de nieuwe pbm-verordening nu ook direct volledig van kracht?

Persoonlijke beschermingsmiddelen, oftewel pbm's, zijn speciaal ontworpen en gefabriceerd voor individueel gebruik. Doordat iemand het pbm vasthoudt of draagt, wordt hij of zij beschermd tegen één of meerdere risico's voor zijn of haar gezondheid en veiligheid.

Forward to a friend
Facebook Like Button Tweet Button

Lees het volledige artikel

Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief pbm-verorderning

Optimaliseer veiligheid en gezondheid van medewerkers

Onze pay off ‘Work safe Feel safe’ in ons logo staat er niet voor niets. Intersafe heeft de ambitie om bedrijven te ondersteunen bij het continu optimaliseren van de veiligheid en gezondheid van de individuele medewerkers. Een veilig idee!

Om deze ambitie te kunnen waarmaken, moeten we meer doen dan persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) leveren aan onze klanten. Wij leveren pbm’s, maar hiermee houdt onze rol niet op.

Forward to a friend
Facebook Like Button Tweet Button

Lees het volledige artikel

ATG handschoen AD-APT

All Day Anti-Transpirant Technologie, AD-APT

De ATG handschoen AD-APT houdt warme handen koel en maakt
zweterige handen droog. Uit onderzoek van ATG heeft 97 procent
van de handschoenendragers aangegeven dat comfort hun prioriteit
nummer één is bij het kiezen van handschoenen. Hierbij is de
belangrijkste uitdaging bezwete handen.

Forward to a friend
Facebook Like Button Tweet Button

Lees meer over ATG AD-APT

Nieuwe Haws 4000 tankdouche

Geschikt voor binnen- & buitenopstelling

Haws heeft een nieuwe tankdouche. Een stand-alone tankdouche
geschikt voor binnen- & buitenopstelling. De douche is eenvoudig
te monteren en kan ongemonteerd op een normale europallet
vervoerd worden.

Forward to a friend
Facebook Like Button Tweet Button

Lees meer over Haws 4000 tankdouche

Highlights

De belangrijkste highlights van deze week.

Bezoek onze website voor meer informatie over deze unieke producten.

Forward to a friend
Facebook Like Button Tweet Button

Highlights

Aanmelden

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Kent u of bent u iemand die deze maandelijkse nieuwsbrief graag wilt ontvangen? 

Forward to a friend
Facebook Like Button Tweet Button

Meld u hier aan

CAMPAGNE E-MAILING

Clause de non-responsabilité
Les présentes conditions s’appliquent à l’utilisation du présent document et cette utilisation implique automatiquement que l’utilisateur accepte l’application de ces conditions. Les informations contenues dans le présent document sont fournies par Intersafe France SAS, ses sociétés affiliées et tiers (ci-après conjointement dénommés : « Intersafe ») uniquement à titre indicatif. Intersafe ne peut garantir l’exhaustivité et l’actualité de ces informations. Aucun droit ne peut être tiré des informations fournies et l’utilisation de ces informations s’effectue exclusivement aux risques et sous la responsabilité de l’utilisateur. Le contenu du présent document est uniquement destiné à informer de manière générale et ne peut être assimilé à un avis, un modèle, un calcul (de structure), une garantie ou autre au profit de l’utilisateur. Intersafe n’offre aucune garantie et décline toute responsabilité en ce qui concerne l’exhaustivité et / ou la validité des informations. Intersafe ne garantit pas que les informations fournies conviennent à l’objectif pour lequel l’utilisateur les consulte. L’utilisateur est tenu de vérifier lui-même si les produits sont adaptés à l’application visée, et en est responsable. Tous les droits (de propriété intellectuelle) sont réservés (par Intersafe et ses concédants de licence). Intersafe décline toute responsabilité (contractuelle et extra-contractuelle) en cas de dommage résultant de ou en rapport avec l’utilisation du présent document et des informations qu’il contient, sauf si un tel dommage résulte d’un dol ou d’une faute grave de la part d’Intersafe. Intersafe respecte la vie privée des utilisateurs. Intersafe ne partage pas les informations de l’utilisateur avec des tiers et n’envoie des données qu’aux utilisateurs qui le souhaitent. Si l’utilisateur ne désire plus recevoir de newsletters, il peut se désabonner via le lien suivant Désabonner.

Disclaimer
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Intersafe Groeneveld B.V. en haar groepsvennootschappen en derden (hierna gezamenlijk: “Intersafe”) in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Intersafe kan de volledigheid en actualiteit van deze informatie niet garanderen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. Intersafe geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en/of geldigheid van de informatie en dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd of anderszins. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. Alle (intellectuele eigendoms)rechten zijn voorbehouden (door Intersafe en haar licentiegevers). Intersafe is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document en de daarin opgenomen informatie, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Intersafe. Intersafe Groeneveld respecteert privacy. Intersafe deelt informatie van de gebruiker niet met derden en stuurt alleen communicatie naar personen die Intersafe hierom hebben verzocht. Als de gebruiker deze nieuwsbrieven niet langer wilt ontvangen kan de gebruiker zich afmelden via de volgende link: Uitschrijven.

Disclaimer
These terms of use shall apply to the use of this document, which use automatically means that the user agrees on the application of these conditions. The information provided in this document by Intersafe Groeneveld B.V. and affiliated companies and third parties (hereinafter referred to as: “Intersafe”) is merely indicative. Intersafe can not guarantee the completeness and actuality of this information. The user cannot derive any rights from the provided information and the use of the information is solely at the user’s own risk and responsibility. This document is intended solely for general information purposes and is not intended as a recommendation, design, (structural) calculation, warranty or other representation for the user. Intersafe does not provide any guarantee and accepts no responsibility for the completeness and/or actuality of the information or that the information is suitable for the purpose for which it is consulted by the user or otherwise. The user is to verify himself whether and is himself responsible that the products are suitable for the application intended by the user. All (intellectual property) rights are reserved (by Intersafe and its licensors). Intersafe is not liable (neither contractual nor non-contractual) for any damage arising from or related to the use of this document and the information contained therein, unless such loss or damage is the consequence of gross negligence or intention on the part of Intersafe. Intersafe respects privacy. Intersafe does not share information with third parties and only sends communication to users who have requested so. If the user no longer wishes to receive newsletters, the user can unsubscribe via this link: Unsubscribe.