Facebook icon
Like 
Twitter icon
Tweet 
Forward icon

Project Informatiemanagement Witte Keten van start!

Adequate Informatie-uitwisseling is essentieel voor samenwerking en coördinatie tussen partners binnen de acute en niet-acute zorg. Bij de zorgpartners bestaan er verschillende informatiebehoeften op basis van hun eigen processen. Ondanks deze verscheidenheid dragen alle zorgpartners bij aan de continuïteit van zorg en heeft het niet optimaal functioneren van één van de partners invloed op de keten als geheel(1). Zowel ervaringen van de ketenoefening Bioware (2019) als de COVID-19 crisis en het hoogwater in 2021 bevestigen dit beeld.

Het bestuurlijk ROAZ in Limburg heeft in het Meerjarig Beleidsplan Crisisbeheersing en OTO 2022 – 2024 aangegeven dit in deze periode adequaat en efficiënt op te willen pakken.

Informatiemanagement is meer dan een applicatie
Adequate informatie-uitwisseling is meer dan alleen het invoeren van beschikbare info op een gekozen computersysteem. Informatie- uitwisseling in zowel de lauwe als warme fase, kan bijdragen aan een flexibel netwerk in de zorg dat goed op de hoogte is van wat er speelt en waar informatie-uitwisseling met partners is geïntegreerd in de reguliere processen. Het leidt ook tot een veerkrachtig netwerk dat mede door goede informatie-uitwisseling in staat is om zo goed mogelijk te anticiperen op mogelijke verstoringen van processen en in staat is om schokken op te vangen, niet alleen in het netwerk geheel maar ook in de eigen organisatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het proces informatiemanagement is een verantwoordelijkheid van de totale keten, niet alleen van de acute zorgpartners of van bijvoorbeeld de GHOR. Iedereen is in principe mede-eigenaar en draagt bij aan het succes. Het moet invulling geven aan de behoefte en uitgaan van de gebruiker. Draagvlak en betrokkenheid is daarom essentieel. In het project zal hier specifiek aandacht aan worden geschonken. Deze betrokkenheid beperkt zich niet tot alleen commitment van de crisiscoördinatoren maar zeker ook op bestuurlijk en operationeel niveau.

Betrokkenheid op vele fronten
Naast een werkgroep zal ook een klankbordgroep geformeerd worden waarin alle sectoren vertegenwoordigd zijn. De leden van de klankbordgroep geven gevraagd en ongevraagd advies. Vanzelfsprekend zal met regelmaat gespiegeld gaan worden over de voorlopige resultaten in de bestaande overlegstructuren zoals het ROAZ en het kennisplatform crisiscoördinatoren en die van de VVT.

In de werkgroep werkt het Netwerk Acute Zorg Limburg (OTO-Limburg) samen met de beide GHOR’en en is de uitvoering en projectleiding in handen gegeven van Eric Stijger en Frank Rosier van Het Netwerkcentrum.

Het komende jaar gaan we grote stappen maken!

Heeft u vragen over bovenstaand bericht kunt u contact opnemen met Clarien Schoeren - Langenkamp, Programmacoördinator Crisisbeheersing en OTO Limburg via clarien.schoeren@nazl.nl. Bij vragen over inhoudelijke zaken kunt u contact opnemen met Eric Stijger stijger@hnwc.nl of Frank Rosier rosier@hnwc.nl.

(1) Informatie-Uitwisseling als Basis voor een Flexibel, Veerkrachtig en Betrouwbaar: M. Visscher en K. Boersma, juli 2018